Edicte per el que es convoca el proper dilluns 28 de desembre en la CASA DE LA CULTURA sessió ordinària del ple de la corporació.


23-12-2015
El proper dilluns dia vint-i-huit de desembre, en la Casa de la Cultura, a les vint hores, se celebrarà en primera convocatoria SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ de caràcter públic amb el següent, ORDRE DEL DIA 1. Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior, extraordinària de 23/11/2015. 2. Dació de compte de la subvenció concedida per l’Excma. Diputació de València, amb destí a la “Reparació i millora de les inst·lacions dels pous “Senda Morisca” i “Los Alhorines”. 3. Dació de compte del Decret d’Alcaldia núm. 360/2015, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 14/2015. 4. Dació de compte del Decret d’Alcaldia núm. 361/2015, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 15/2015. 5. Dació de compte del Decret d’Alcaldia nº 375/2015 sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 16/2015. 6. Dació de compte del Decret d’Alcaldia nº 393/2015 sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 17/2015. 7. Dació de compte del Decret d’Alcaldia nº 395/2015 sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 18/2015. 8. Ratificació, si és el cas, del Decret d’Alcaldia núm. 366/2015 sobre sol·licitud d’inclusió d’este Ajuntament en els Convenis amb Col·legis Professionals, exercici 2016. 9. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2015. 10. Correspondència i informes de l'Alcaldia. 11. Precs i preguntes. El que es fa saber als efectes de publicitat segons el que establix l'art. 82 del R.O.F. Fontanars dels Alforins, a 22 de desembre del 2015 L'Alcalde, Julio Biosca Llin


compartir
Compartir en facebook Compartir en Twitter

Noticias

Agenda

Telèfons d'interés

Wifi abierta

Biblioteca

Buzón ciudadano

El Tiempo

#AlforiEnFotos

Ocupación, formación, ayudas

Portal de transparencia

Moros i Cristianos

Trail Fontanars

Ajuntament de Fontanars dels Alforins - C/ Rei Alfons XIII, 2 - CP: 46635 - Tel: 962222233 - registre@fontanarsdelsalforins.es
Android APP · Aviso legal · Privacidad · Cookies . Qué hacer