ANUNCI - Aprovació provisional d'Ordenances en plenari 19 d'Octubre


28-10-2015
Per l'Ajuntament Ple, en sessió extraordinària de 19 d'octubre del 2015, s'ha aprovat provisionalment la modificació de les següents Ordenances Fiscals: 1. Ordenança reguladora de la taxa per utilització de la Casa de la Cultura i altres instal·lacions municipals. 2. Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servici d'escola d'adults. 3. Ordenança reguladora de la taxa per actuacions urbanístiques. 4. Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de servicis o realització d'activitats administratives relatives a instal·lacions esportives, piscines i instal·lacions anàlogues. D’acord amb l’art. 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'exposen al públic els esmentats acords i les modificacions de les ordenances, pel termini de trenta dies, comptats des del següent a la publicació del present edicte en el “Butlletí Oficial” de la província de València, dins dels quals els interessats podran examinar els expedients i presentar les reclamacions que estimen oportunes. En el cas de no presentar-se reclamacions, s'entendran definitivament adoptats els acords fins llavors provisionals. Fontanars dels Alforins, 22 d’octubre del 2015 L'alcalde, Firmat: Julio Biosca Llin


compartir
Compartir en facebook Compartir en Twitter

Noticies

Agenda

Biblioteca

Telèfons d'interés

Wifi obert

Bústia ciutadana

L'Oratge

#AlforiEnFotos

Ocupació, formació, ajudes

Portal de transparència

Moros i Cristians

Trail Fontanars

Ajuntament de Fontanars dels Alforins - C/ Rei Alfons XIII, 2 - CP: 46635 - Tel: 962222233 - registre@fontanarsdelsalforins.es
Android APP · Avís legal · Privacitat · Cookies . Què fer