25 de Novembre Dia Internacional de l' Eliminació de la Violència contra les Dones.


25-11-2015
El Sr Julio Biosca Llin, alcalde en l'Ajuntament de Fontanars dels Alforins en el seu nom i representació, per mitjà del present escrit, i fent ús de les atribucions que li conferix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació la MOCIÓ següent: EXPOSICIÓ DE MOTIUS En aquest 25 de novembre, en què es commemora el Dia internacional per a l'Eliminació de la Violència contra la dona, aprovat per l'Assemblea General de les Nacions Unides, en memòria de les germanes Mirabal, tres activistes polítiques de la República Dominicana que van ser brutalment assassinades en 1960, aprofitem una vegada més, per a incidir en la responsabilitat de tots, però sobretot de les Administracions Públiques, en la urgència d'utilitzar tots els recursos per a eradicar aquesta agressió cap als drets fonamentals de les dones. La violència contra les dones és una de les més degradants violacions dels Drets Humans i continua progressant en l'àmbit global. No respecta fronteres, cultures ni nivells econòmics. Està present en temps de conflicte i de pau, en la llar, en el treball i en el carrer. És una injustícia manifesta que impedeix que la societat avance en el camí de la igualtat i el benestar comú que tots volem. Totes les formes de violència contra les dones tenen en comú el seu origen en la situació estructural de desigualtat real i subordinació en què es troben les dones en la societat. Esta situació s'ha vingut agreujant en els últims anys a conseqüència de les noves formes de relacionar-se que ens ha proporcionat la tecnologia, sent cada vegada més jóvens les dones objecte d'aquesta violència, per la facilitat de control que propicien les ferramenta a què quasi tots tenim accés. No es pot oblidar que cada vegada que es produïx una situació de vulneració dels drets de la dona, es vulnera també els drets dels xiquets i xiquetes, que tant de forma directa com a indirecta són objecte de la violència que es du a terme dins de les seues llars, deixant unes seqüeles molt difícils d'esborrar, sense oblidar el drama que suposa per a la família i les amistats de la víctima. En esta època de crisi on les condicions de precarietat econòmica i laboral contribueixen a incrementar la indefensió de col·lectius de dones que impossibiliten més la seua independència i dificulten l'eixida de l'espiral de violència, cal apostar per l'educació i la sensibilització com a única forma d'eradicar totalment la violència masclista, incorporant en el sistema d’educació, la igualtat entre dones i hòmens, involucrant-nos tots com a pares i educadors en els valors d'igualtat i tolerància. Comptem amb una legislació tant autonòmica com estatal que tenen per objecte actuar contra la violència establint mesures de protecció integral, la finalitat de les quals és previndre, sancionar i eradicar aquesta violència i prestar assistència a les dones, als seus fills menors, víctimes d'aquesta violència, així com dotant de mesures per a la prevenció, sensibilització i formació per a implicar a tota la societat, encara que en els últims anys s'han produït retallades en el pressupost destinat a l'aplicació d'aquesta Llei i això ha implicat un retrocés en les polítiques protecció de les dones vulnerables. També, les Administracions Locals, tenen la important labor, donada la seua proximitat al ciutadà, de detectar possibles casos de violència, així com d'aplicar en totes les seues actuacions quotidianes mesures que impliquen prevenció i sensibilització en tots els seus ciutadans, creant una consciència a tota la ciutadania de tolerància zero cap a la violència masclista, intentat que esta violència aflore de l'entorn íntim i familiar, a la llum pública per a la seua visualització. Per a esta labor les Corporacions Locals han de comptar amb unes competències definides i efectives i un finançament adequat que possibilite accions eficaces. Per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels següents: ACORDS PRIMER. Tornar a manifestar amb motiu del pròxim 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra la Dona, la nostra més enèrgica repulsa davant de les situacions de maltractaments i violència masclista que pateixen les dones, al mateix temps expressar la nostra solidaritat amb les víctimes i les seues famílies. Havent de dotar dels recursos pressupostaris necessaris per a resoldre aquest greu i urgent problema d'Estat. SEGON. Proclamar TOLERÀNCIA ZERO cap a la violència de gènere, utilitzant tots els instruments que aquesta Corporació Local té al seu abast per a eradicar en la seua totalitat la violència cap a les dones. TERCER. Suport incondicional a la comunitat educativa, perquè establisca els mecanismes tant per a la detecció precoç com per a ensenyar des de l'escola a construir la igualtat a través del respecte mutu i la no-violència. QUART. Exigir a la resta d'administracions una implicació coordinada, aportant els mitjans necessaris, dotant econòmicament el pressupost de la Llei Integral contra la violència de gènere, per a garantir l'atenció jurídica, psicològica i social, en definitiva la protecció efectiva de les dones, tal com s'indica en la Llei de mesures de protecció Integral contra la violència de gènere. CINQUÉ. Dissenyar un pla d'acció específic per a la prevenció i eradicació de la violència de gènere en l'adolescència amb els valors de coeducació, cooperació i respecte. SISÉ.- Reclamar que els ajuntaments mantinguen les seues competències en la lluita contra la violència de gènere, dotant-los de recursos econòmics a través d'un finançament local suficient i justa. Fontanars dels Alforins, 23 de Novembre de 2015 L'alcalde Julio Biosca LLin


compartir
Compartir en facebook Compartir en Twitter

Noticies

Agenda

Biblioteca

Telèfons d'interés

Wifi obert

Bústia ciutadana

L'Oratge

#AlforiEnFotos

Ocupació, formació, ajudes

Portal de transparència

Moros i Cristians

Trail Fontanars

Ajuntament de Fontanars dels Alforins - C/ Rei Alfons XIII, 2 - CP: 46635 - Tel: 962222233 - registre@fontanarsdelsalforins.es
Android APP · Avís legal · Privacitat · Cookies . Què fer