OCUPACIÓ: Monitor/a per a l'escola de Nadal de Fontanars dels Alforins


05-12-2018
Es objecte de la present convocatòria la de cobrir vacants per a l’Escola de Nadal de Fontanars dels Alforins d'un o varis monitors/es per a la localitat de FONTANARS DELS ALFORINS. S'obri el termini de presentació de currículums i titulació, des de el dia 4 de desembre fins el pròxim 17 de desembre a les 14 hores. Totes aquelles persones interessades i que complisquen els requisits del lloc de treball poden presentar el seu currículum i la titulació via mail a extraescolar@lauter.es indicant en l'assumpte ESCOLA DE NADAL FONTANARS DELS ALFORINS. OBJECTE I PERIODE: L'objecte d'aquests llocs és desenvolupar les funcions corresponents a les activitats de l'Escola de Nadal de la localitat de FONTANARS DELS ALFORINS. La duració del contracte serà del 26 de desembre al 4 de gener a raó de 4 hores al dia. S'establirà un període de prova de 5 dies INFORMACIÓ DEL LLOC DE TREBALL: La vacant esta vinculada al servei de l’Escola de Nadal de la Localitat de Fontanars dels Alforins, les funcions que tindrà la persona seleccionada: - Gestió de les Activitats. - Seguiment de la programació i de les activitats programades. - Avaluació final REQUISITS: a) Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea o nacional d'aquells estats on, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya, s'apliquen la lliure circulació de treballadors i treballadores, en els termes en que aquesta es trobe definida en el tractat constitutiu de la Comunitat Europea. Així mateix, es poden presentar aspirants amb nacionalitat diferents a les especificades anteriorment, si disposen deis corresponents permisos de treball i residència, requisits legals per a poder accedir al mercat laboral. b) Tenir complits divuit anys i no haver arribat a l'edat de jubilació c) Es requerirà estar en possessió del títol de Monitor d’Oci i Temps lliure així com similars, o d) Estar cursant l’últim curs o haver finalitzat els estudis de mestre o mestra en qualsevol de les seues especialitats. e) No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les corresponents funcions que es realitzaran en el desenvolupament de les activitats de l’Escola de Nadal. f) No estar incursos en causes d'incompatibilitat de les previstes per la llei 53/1984, de 26 de desembre. g) Les persones que no procedeixen de països de llengua espanyola, han d'acreditar coneixements suficients de les dos llengües cooficial al nostre territori. h) En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger cal estar en possessió de la credencial que acredite l'homologació d'aquestes o la credencial de reconeixement per a l'exercici de professions regulades en virtut del Reial Decret 1837/2008, de 8 de novembre. Aquests requisits s'han de posseir en el dia de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, i mantenir-se fins al moment de la signatura del contracte de treball. MÈRITS a) Es valorarà formació relacionada amb l’esport. b) Es valorarà estar en possessió del títol de Valencia i d’Angles B1 o equivalent Aquests requisits s'han de posseir en el dia de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, i mantenir-se fins al moment de la signatura del contracte de treball.


compartir
Compartir en facebook Compartir en Twitter

Noticies

Agenda

Biblioteca

Telèfons d'interés

Wifi obert

Bústia ciutadana

L'Oratge

#AlforiEnFotos

Ocupació, formació, ajudes

Portal de transparència

Moros i Cristians

Trail Fontanars

Ajuntament de Fontanars dels Alforins - C/ Rei Alfons XIII, 2 - CP: 46635 - Tel: 962222233 - registre@fontanarsdelsalforins.es
Android APP · Avís legal · Privacitat · Cookies . Què fer