BAN CORDÀ 2018


21-08-2018
L'Alcalde-President de l'Ajuntament de Fontanars dels Alforins, FA SABER: La CORDÀ és una manifestació festiva organitzada que permet la participació ciutadana en diferents modalitats. Els participants actius poden utilitzar sense elements de subjecció coets “borratxos” que cauen d'una corda, permetent el moviment lliure, amb trajectòria erràtica i indefinida per una zona acotada perimetralment, senyalitzada i prèviament establida. Aquest tipus de manifestacions festives estan basades en un característic i tradicional ús dels artificis (carretons molt prop del cos i de trajectòria erràtica) i en l'abast de les purnes generades als participants, que interactuen amb l'acte, fent-se impossible complir amb les prescripcions de seguretat de la Directiva quant a distàncies i forma d'utilització dels artificis. Denominació: Cordà Ubicació: Avinguda Comte Salvatierra d'Àlava i Pl. Verge del Rosari Organitzador: Ajuntament de Fontanars dels Alforins-CRE Amics de la pòlvora i Comissió de Festes Moros i Cristians. Abast: Utilització d'artificis de trajectòria erràtica que cauen des d'un bastidor lliscant sobre una corda unida pels seus extrems a determinada altura o iniciats massivament pels participants actius. Permesa participació passiva: si, en zona de foc i zona de risc, baix la seua pròpia responsabilitat i amb les mateixes mesures de seguretat que els participants actius. Massa reglamentada dels artificis pirotècnics a utilitzar: 49,815 kg. Classificació dels artificis pirotècnics a utilitzar: carretó titani angelet amb tro CE: 0163-T1-1560 carretó titani núm. 8 CE: 0163-T1-1560 Dia de celebració: Dilluns 3 de Setembre de 2018. Hora d'inici: 1:00 h. Durada aproximada: 3 hores 30 minuts. Per al correcte desenvolupament de l'acte es posa en coneixement la següent informació: Es procedix a la identificació de les zones en les quals es permet la utilització d'artificis (foc i risc) i segura. Es demana una circulació ordenada i sense crear barreres entre els participants. Prohibició d'introduir en la zona de foc o risc artificis externs als de l'organització. Prohibició de dirigir intencionadament les espurnes cap amunt ni cap a persones, construccions o mobiliari urbà. Prohibició de guardar els artificis en butxaques ni en interior de la roba, ni en motxilles properes al cos. Avís previ als participants dels riscos assumits en la participació. Vestir peces de roba interior i/o exterior de cotó 100% Utilització d'ulleres de protecció ocular. Subjecció dels artificis des d'extrem més proper al filtre. Utilització de gorra o barret i/o mocador de cotó per a la cara o cap. Utilització de guants de pell en la mà que sosté la metxa. Utilització de sabates de pell. No esportives. Durant l'acte hi haurà una ambulància de la Creu Roja i estarà situada al carrer Sant Antoni confluència amb el carrer Molí. Les ZONES són: Zona de foc (marcada en roig): És l'espai on es procedeix a l'encès d'artificis i a la seua utilització per part dels participants actius. Zona de risc (marcada en groc): És l'espai (volum 3D) afectat pels efectes d'utilització dels artificis pirotècnics en la zona de foc i destinada a actuar de franja separadora entre la zona de foc i la zona segura. Zona segura (marcada en verd): És l'espai (volum 3D) on no han d'arribar els artificis utilitzats en la zona de foc ni els seus efectes (excepte el sonor), en les condicions previstes per l'organitzador. Participant actiu: persona que ha rebut i superat el curs CRE, i que participa o pot participar de manera activa com a integrant d'un grup CRE en les manifestacions festives amb ús o utilització d'artificis pirotècnics en el recorregut o en les zones autoritzades aquest efecte. S'entendrà per ús o utilització d'artificis pirotècnics l'encesa d'aquests i el seu maneig amb la mà. Participant passiu: persona que assistix de forma voluntària a una manifestació festiva en què s'utilitzen artificis pirotècnics i que se situa en el recorregut o en les zones autoritzades on estiga previst l'abast d'aquells o dels seus efectes sense que puga ser considerat participant actiu. En qualsevol cas i si és procedent, la indumentària i les mesures de protecció recomanades per a la interacció en l'acte d'aquestes terceres persones quedaran clarament i visiblement indicades per l'organitzador. Espectador: persona que assistix a la celebració d'una manifestació festiva amb la finalitat de contemplar-la amb les màximes garanties de seguretat, romanent en les zones on NO estiga previst l'abast i efectes dels artificis pirotècnics (zona segura). Forma i instruccions d'utilització tradicional dels articles pirotècnics previstos en la festivitat. A Fontanars dels Alforins, la tradició de la cordà sempre ha sigut col·locar una corda en la zona del principi de l'Avinguda Comte Salvatierra on passa un carretó que solta coets d'eixides i algun carretó de foc seguit. La zona per baixar els coets serà el centre del carrer (per evitar danys en les fatxades) i els participants pujaran fins la corda (sense coets) pels laterals. Els participants agafaran els coets quan caiguen de la corda per l'extrem més proper al filtre. Riscos per als participants del Grup, mesures de prevenció i protecció per a pal·liar aquests riscos, indumentària i equips de protecció individual recomanats. 1º- Els riscos per als participants, principalment poden ser cremades i traumatismes per colps o caigudes. 2º- Les mesures de prevenció i protecció per a pal·liar aquests riscos seran principalment els equips de protecció individuals que es descriuen a continuació i evitar botar pel recinte senyalitzat. 3º- La indumentària i equips de protecció individual recomanats per als participants en contacte directe amb el material pirotècnic i sent recomanables per a garantir una màxima protecció. En aquest sentit, cada participant deurà equipar-se amb tots els mitjans de protecció que considere oportuns, garantint com a mínim els següents elements de protecció: ULLERES DE SEGURETAT: S'han de protegir els ulls, amb ulleres de seguretat indicades als impactes de cossos incandescents i que no permeten l'accés d'espurnes amb protecció superior, inferior i lateral. Recomanablement amb corretja regulable per a garantir la correcta col·locació en tot moment. GUANTS DE SEGURETAT: S'han d'utilitzar guant de protecció contra els impactes i cremades, indicats a la resistència a les espurnes. Aquests han d'evitar les cremades en tota la mà i evitar la introducció d'espurnes per la manega de la jaqueta o camisa. CALÇAT: utilització del calçat tradicional, no ha de suposar en cap cas una pèrdua de seguretat, simplement s'han d'utilitzar uns mitjans de seguretat complementari. Les sabates han de ser de sola de goma, per a aïllar els peus de les espurnes de terra. S'han d'utilitzar calcetins grossos i de cotó 100%. Queda totalment prohibit, la utilització de calcetins sintètics o de teixits no resistents a les espurnes. MOLT IMPORTANT PORTAR ROBA DE COTÓ que cobrisca tot el cos, no es podrà accedir amb màniga curta o roba que no siga l'adequada. Tampoc es recomana que s'emboliquen les robes amb precinte de plàstic, és preferible fer-ho amb cinta de paper. Per als propietaris de les cases de la zona de foc i de risc es recomana: Baixar persianes i tancar portes i finestres Retirar toldos i qualsevol element que puga encendre's Protegir les fatxades en aquells elements que es crega convenient Es recomana als propietaris no visionar l' acte des de les cases que estiguen dins de la zona de foc. Si ho fan serà baix la seua pròpia responsabilitat. El que es fa públic per a general coneixement i efectes. Fontanars dels Alforins 20 d’agost de 2018 L'Alcalde, Firmat: Julio Ramón Biosca Llin


compartir
Compartir en facebook Compartir en Twitter

Noticies

Agenda

Biblioteca

Telèfons d'interés

Wifi obert

Bústia ciutadana

L'Oratge

#AlforiEnFotos

Ocupació, formació, ajudes

Portal de transparència

Moros i Cristians

Trail Fontanars

Ajuntament de Fontanars dels Alforins - C/ Rei Alfons XIII, 2 - CP: 46635 - Tel: 962222233 - registre@fontanarsdelsalforins.es
Android APP · Avís legal · Privacitat · Cookies . Què fer